Evden eve nakliyat parca esya tasima fiyatlar nakliye firmalari icin dogru yerdesiniz. Firmalarin listesi icin lutfen ziyaret ediniz. evden eve

Vragen over testamenten

Welke zaken kan ik vermaken zonder dat ik een testament nodig ben?
Zie de opmerkingen bij "Wat is een codicil?"

Ik ben alleenstaand zonder afstammelingen en heb geen testament gemaakt. Wie erft later van mij?
Nu u geen testament heeft gemaakt, bepaalt de wet wie van u erft.

Bent u ten tijde van uw overlijden ongehuwd (en niet geregistreerd als partner in de zin van het geregistreerd partnerschap) en u heeft geen afstammelingen en ook geen testament gemaakt dan zijn volgens de wet uw ouders (voorzover nog in leven) en uw (half)broers en uw (half)zusters (voorzover nog in leven) en de eventueel bij plaatsvervulling opkomende kinderen van uw (half)broers en (halfzusters) uw erfgenamen. De wet bepaalt voor welke gedeelte. Ouders hebben daarbij ieder ten minste recht op ¼ gedeelte van uw nalatenschap.

Zijn geen ouders, (half)broers, (half)zusters of afstammelingen van deze (half)broers en (half)zusters aanwezig dan vererft uw nalatenschap verder uw familie in. De wet bepaalt hoe.

Bent u weduwe of weduwnaar (zonder afstammelingen) en is uw partner ook overleden zonder achterlating van afstammelingen en testament dan vererft het gehele vermogen (zowel van u als van uw partner) naar uw familie. De schoonfamilie erft niets.

Bent u het in uw situatie niet eens met de wettelijke regeling dan kunt u van de wet afwijken door een testament op te maken. In dit testament bepaalt u zelf wie wat van u erft. U kunt uiteraard voor een bespreking en het maken van een testament op ons notariskantoor terecht.

Ik wil niet dat schoonkinderen aanspraak kunnen maken op mijn erfenis in geval van een echtscheiding. Hoe regel ik dit?
Velen willen wel dat hun kinderen iets van hen erven. Zij willen echter niet dat na een echtscheiding de ex-echtgenoten van hun kinderen recht hebben op de helft van de erfenis.
Dit kan gebeuren als de erfgenaam in algehele gemeenschap van goederen is gehuwd of onder bepaalde huwelijkse voorwaarden is gehuwd.
De oplossing hiervoor is het opnemen van een uitsluitingsclausule in een testament. Deze uitsluitingsclausule zorgt er voor dat bij een eventuele latere echtscheiding tussen uw kind en zijn of haar partner de erfenis alleen toekomt aan uw kind en dat de ex-partner geen recht heeft op de helft van de geërfde goederen. Het opnemen van een uitsluitingsclausule in uw testament kunt u regelen via ons notariskantoor.

Mijn partner en ik zijn uit elkaar gegaan doch in het verleden hebben wij testamenten (langstlevende regelingen) gemaakt. Geldt dit testament nu nog steeds?
Dit hangt af van de inhoud van uw testament. Het is altijd verstandig om in een dergelijke situatie de inhoud van uw testament door het notariskantoor te laten beoordelen. Soms is het nodig of verstandig om het bestaande testament te herroepen (in te trekken). Deze herroeping dient te geschieden via een notariële akte.

Kan ik mijn kinderen onterven?
Kinderen kunnen in een testament worden onterfd. Zij worden dan geen erfgenaam. Wel geeft de wet bepaalde versterferfgenamen recht op een geldbedrag. Dit bedrag noemt men de legitieme portie. Degenen die op zo'n bedrag recht hebben, zijn de (klein)kinderen. Zij worden ook wel legitimarissen genoemd. Een kind dat door een ouder bij testament is onterfd, is dus geen erfgenaam en hoeft niet op de hoogte gesteld te worden van het overlijden. Als een legitimaris berust in een onterving, ontvangt hij niets uit de nalatenschap. Berust hij niet, dan moet hij binnen 5 jaar zijn legitieme portie opeisen. Hiervoor hoeft de rechter niet te worden ingeschakeld. Een enkele duidelijke, liefst schriftelijke verklaring is voldoende. De legitieme portie bedraagt de helft van wat het kind zou hebben gekregen als er geen testament was, dus de helft van het versterferfdeel. De omvang van de legitieme portie wordt berekend in de waarde van de nalatenschap, vermeerderd of verminderd met bepaalde gedane giften (schenkingen).
Zoals gezegd: als een kind een beroep doet op zijn legitieme portie, krijgt het een geldvordering. Dat betekent nog niet dat het kind in alle gevallen daarmee direct zijn geld kan opeisen. Als de wettelijke verdeling van toepassing is, kan het onterfde kind pas het geld opeisen van de langstlevende echtgenoot na diens overlijden. Ook bij een testamentaire erfstelling kunt u bepalen dat de geldvordering niet kan worden opgeëist zolang de langstlevende echtgenoot nog leeft. Deze niet-opeisbaarheidsclausule kan ook worden gemaakt als de erflater met iemand samenwoont, op voorwaarde dat er een notariële samenlevingsovereenkomst is gesloten.
Heeft u uw kinderen onder de werking van het oude erfrecht onterfd dan doet u er verstandig aan uw bestaande testamentaire regeling te laten controleren door het notariskantoor. De huidige wettelijke regeling ten aanzien van onterving en legitieme portie wijkt in hoge mate af van de oude regeling. Er kunnen onduidelijkheden bestaan over de eventuele latere uitleg van de regeling in uw testament opgemaakt onder het oude erfrecht en de nieuwe wettelijke regeling. Bovendien gaan de huidige mogelijkheden veel verder dan de regelingen in de oude erfwet.

Terug naar vragen

Nieuws